ضمن قبولی طاعات و عبادات ، دانشجویان واجدین شرایط استفاده از خوابگاه تابستانی پسرانه و دخترانه اولویت دوم ذیل می توانند از ساعت 11صبح روز یکشنبه مورخ 96/4/4 با در دست داشتن کارت دانشجویی و کارت شناسایی معتبر به خوابگاه تابستانی مربوطه مراجعه نمایند.عدم مراجعه تا روز شنبه 10 تیرماه  96 به منزله انصراف می باشد و اداره خوابگاهها اقدام به جایگزینی افراد با اولویت های دیگر خواهد نمود ضمنا خوابگاه گلعذاری ویژه اسکان پسران و خوابگاه فرهمند ویژه اسکان دختران، می باشد. هزینه خوابگاه مطابق اولویت مربوطه در بدو ورود دریافت خواهد گردید.

 

اسامی دانشجویان خوابگاه پسرانه ، اولویت دوم دکتری تابستان 1396

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره دانشجویی

مقطع

1

حسین

اسفندیار

93125412101

دکتری

2

محمود

آرائی

9412248101

دکتری

3

اکبر

بروستانی

9412449101

دکتری

4

سید کاظم

بنی هاشم

9412242103

دکتری

5

احسان

پروین

9412247101

دکتری

6

محمد

ثابت مطلق

9312446101

دکتری

7

سیدعلی

حسینی

94124417103

دکتری

8

باقر

حسنوند

9222245108

دکتری

9

حامد

ذاکری

9412441103

دکتری

10

حبیب

رحیم پور ازغدی

94122411104

دکتری

11

بهنام

رسولی

9412242103

دکتری

12

سیدپویا

رسولی نژاد

9412142120

دکتری

13

فرخ

رعیت بین

9312345102

دکتری

14

عباسعلی

سلیمانی

9412243104

دکتری

15

سیدجلال

سیدی

9312441104

دکتری

16

علی اصغر

ضیاچی

93124411103

دکتری

17

ابوالفضل

عباسی

94125417102

دکتری

18

علی

عزیزی

9412043106

دکتری

19

مهدی

عمادی

9412742104

دکتری

20

علی

فراهانی

93125416103

دکتری

21

حسین

قاضی زاده

9312446104

دکتری

22

سیدذکریا

محمودی

9412345104

دکتری

23

سیدفاتح

مرادی

9412344105

دکتری

24

علی

منصوری کرمانشاهی

9312444105

دکتری

25

کاظم

هانی

9412941105

دکتری

 

اسامیدانشجویانخوابگاهدخترانه،اولویتدومتابستان 1396

ردیف

نام و نام خاوادگی

شماره دانشجویی

مقطع

1

اکرم آهنگی

94122410101

دکتری

2

الهام سلیمان

9122349103

دکتری

3

زهرا خداد

9412341102

دکتری

4

زهرا نخبه فلاح

9412441106

دکتری

5

زهره صفدری

9312043104

دکتری

6

زهره محمدی

93124415104

دکتری

7

سمانه خاکسار آستانه

94125416102

دکتری

8

شادی تازش

9412341101

دکتری

9

شیما پژوهی نیا

92122410102

دکتری

10

عاطیه صفردوست

9312445108

دکتری

11

فاطمه رجبی

94125417101

دکتری

12

فاطمه زنده بودی

9412145104

دکتری

13

فاطمه فاخری نیا

9412347105

دکتری

14

فاطمه گلشنی

9412443105

دکتری

15

فهیمه داوری

9412946103

دکتری

16

گلایول صفوی جهرمی

94124416103

دکتری

17

مریم پناهی

9412247102

دکتری

18

مریم حق شناس

9412043102

دکتری

19

مریم سلطانی

9412446104

دکتری

20

مستانه کاکایی

9412941103

دکتری

21

نازنین فکری زاد

94124418103

دکتری

22

نسرین خدا رحمی

 

دکتری

 

 

بازگشت