دانشجویان واجدین شرایط استفاده از خوابگاه تابستانی ذیل می توانند از ساعت 12صبح روز یکشنبه مورخ 96/4/11 با در دست داشتن کارت دانشجویی و کارت شناسایی معتبر به خوابگاه تابستانی مربوطه مراجعه نمایند.عدم مراجعه تا روز چهارشنبه 14 تیرماه  96 به منزله انصراف می باشد و اداره خوابگاهها اقدام به جایگزینی افراد با اولویت های دیگر خواهد نمود ضمنا خوابگاه گلعذاری ویژه اسکان پسران می باشد. هزینه خوابگاه مطابق اولویت مربوطه در بدو ورود دریافت خواهد گردید.

 

اسامی دانشجویان اولویت دوم - دکتری خوابگاههای پسرانه تابستان 1396  
 

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره دانشجویی

دانشکده

مقطع

1

فرهاد

بذرافکن

9212144103

علوم اجتماعی

دکتری

2

موسی

جوانی قلندری

9412441101

مدیریت

دکتری

3

عسگر

چوبداری

9512245102

روانشناسی

دکتری

4

یوسف

حبیبی

9512249103

روانشناسی

دکتری

5

سیدجلال الدین

حسینی

9512446101

مدیریت

دکتری

6

مهدی

حمیدی

95124417102

مدیریت

دکتری

7

صادق

سازگاری

9512346103

حقوق

دکتری

8

یعقوب

عزیزی

9512241102

روانشناسی

دکتری

9

حمید

فاتحی

9512447106

روانشناسی

دکتری

10

پیام

فضلی

93125415105

اقتصاد

دکتری

11

صلاح

محمودی

9512347105

حقوق

دکتری

12

سیدعلی محمد

نجفی

95124411104

مدیریت

دکتری

بازگشت