دانشجویان واجدین شرایط استفاده از خوابگاه تابستانی ذیل می توانند از ساعت 12صبح روز یکشنبه مورخ 96/4/11 با در دست داشتن کارت دانشجویی و کارت شناسایی معتبر به خوابگاه تابستانی مربوطه مراجعه نمایند.عدم مراجعه تا روز چهارشنبه 14 تیرماه  96 به منزله انصراف می باشد و اداره خوابگاهها اقدام به جایگزینی افراد با اولویت های دیگر خواهد نمود ضمنا خوابگاه فرهمند ویژه اسکان دختران می باشد. هزینه خوابگاه مطابق اولویت مربوطه در بدو ورود دریافت خواهد گردید.

 اولویت یک ارشد - دختر

ردیف نام نام خانوادگی شماره دانشجویی دانشکده مقطع توضیحات
1 سیمین نیری 94122319110 روانشناسی ارشد اولویت1
2 لعیا محمودی 94124321108 مدیریت ارشد اولویت1
3 الهه فروغی نژاد 94122320210 روانشناسی ارشد اولویت1
4 فاطمه احمدی ایوبی 9412431201 مدیریت ارشد اولویت1
5 باران حاجی زاده 9412738205 روانشناسی ارشد اولویت1
6 نجمه کاظمی 9412931132 الهیات ارشد اولویت1
 

 اولویت دوم -ارشد-دختر

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره دانشجویی

دانشکده

مقطع

توضیحات

1

نوشین سادات

اطیابی

9412339130

حقوق

ارشد

اولویت2

2

مریم

تاجر عبدل آباد

94124328105

حسابداری

ارشد

اولویت2

3

لاله

حامدی

94124331104

مدیریت

ارشد

اولویت2

4

فاطمه

حسین پور

94124312106

مدیریت

ارشد

اولویت2

5

نسرین

شریعتی

94124318105

مدیریت

ارشد

اولویت2

6

فرشته

عزیزی قلعه آقایی

9412238209

روانشناسی

ارشد

اولویت2

7

زهره

کیانی هرچگانی

94223317129

حقوق

ارشد

اولویت2

8

مریم

 لهراسبی

94124328110

حسابداری

ارشد

اولویت2

9

مهرانه

ملکی

9412734108

تربیت بدنی

ارشد

اولویت2

 

 

اولویت دوم - دکتری-دختر 

ردیف

نام

نامخانوادگی

شمارهدانشجویی

دانشکده

مقطع

1

فاطمه

آرمان

9512146101

علوماجتماعی

دکتری

2

سحر

پیرجمادی

9512742102

تربیتبدنی

دکتری

3

آذر

خزایی

9512242101

روانشناسی

دکتری

4

مهدیه

سراجی

9512742120

تربیتبدنی

دکتری

5

صبا

سلاطی

9412441104

مدیریت

دکتری

6

سمیه

سلطاننژاد

9512243103

روانشناسی

دکتری

7

سمیه

عباسی

9512347102

حقوق

دکتری

8

زینب

مرادینژاد

9412142105

حقوق

دکتری

9

زهرا

هوشیاری

9112246105

روانشناسی

دکتری

بازگشت